" />

Download algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden 


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Handelsond. Dee’s zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij Handelsond. Dee’s te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Handelsond. Dee’s gelden ook ten behoeve van eventueel door Handelsond. Dee’s ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Handelsond. Dee’s zijn vrijblijvend. Handelsond. Dee’s heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Handelsond. Dee’s uw bestelling heeft geaccepteerd Handelsond. Dee’s heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

2.3 Indien een artikel niet voorradig is zal Handelsond. Dee’s een gelijkwaardig artikel aanbieden. U wordt hier tijdig over geïnformeerd en u heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Handelsond. Dee’s

3.3 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Handelsond. Dee’s bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als Handelsond. Dee’s zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Handelsond. Dee’s behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Handelsond. Dee’s het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Handelsond. Dee’s, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Handelsond. Dee’s.

Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (10) werkdagen, tenzij door Handelsond. Dee’s anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen afgehaald of per post verzonden worden, u zelf aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van post en kunt ons (handelsonderneming Dee's) niet aansprakelijk stellen.
4.3 Op bestelde artikelen geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor u vervaardigd of besteld zijn.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van levering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Handelsond. Dee’s geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
6.2 Handelsond. Dee’s garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd aan Handelsond. Dee’s te melden.
7.2 Handelsond. Dee’s aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij schade ontstaan op welke wijze dan ook door gebruik van onze producten.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Handelsond. Dee’s is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Handelsond. Dee’s, dan wel tussen Handelsond. Dee’s en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Handelsond. Dee’s.

Artikel 9. Diversen
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Handelsond. Dee’s deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Handelsond. Dee’s in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Handelsond. Dee’s vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
9.3 Handelsond. Dee’s mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
9.4 Onverminderd de overige aan Handelsond. Dee’s toekomende rechten, heeft Handelsond. Dee’s in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.KORT SAMEN GEVAT IN DUIDELIJKE TAAL:

Na ontvangst betaling heeft u uw artikelen binnen 1 tot 10 dagen in huis.
Wij verzenden uw bestelling met POST.NL , bestellingen tot 20 euro worden als brievenbuspost verzonden om de kosten voor u laag te houden. Brievenbuspost geeft echter meer risico op verlies of diefstal, u kunt dit voorkomen door het toch als pakket te laten verzenden. 

BESTELLINGEN BOVEN DE 50 EURO WORDEN GRATIS VERZONDEN!!!!

Handelsonderneming Dee's is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van verzonden poststukken.
Mocht u iets verkeerd geleverd hebben gekregen dan kunt u dit melden en als blijkt dat dit werkelijk het geval is krijgt u de juiste artikelen uiteraard kostenloos nagezonden.
Speciaal in opdracht voor u vervaardigde artikelen kunnen niet geruild worden.


ZELF-MAAK-WINKEL  is een handelsnaam van Handelsonderneming Dee’s.

h.o.dees@ziggo.nl

KvK-nummer 34316377 
BTWnr.: NL186902311B02

Handelsonderneming Dee's
Zwanenburgerdijk 410
1161 NR Zwanenburg
telefoon: 020-8225626


Bankgegevens:
Rekeningnr. 66.74.15.319 ING bank
IBAN: NL48INGB0667415319
BIC: INGBNL2A